fbpx

KPI Excel Worksheet

Trong file Excel bao gồm 7 sheet KPI và một sheet công thức.

Trong Excel Worksheet có những gì ?

  • Công thức và biểu đồ tăng trưởng 
  • Công thức và biểu đồ doanh số
  • Công thức và biểu đồ sản phẩm
  •  Công thức và biểu đồ tồn kho
  • Công thức và biểu đồ tài chính
  • Công thức và biểu đồ website
  • Công thức và biểu đồ mạng xã hội
  • Một số chỉ số và công thức bán hàng căn bản

Copyright © 2020 MEGAsale, Inc.